Pareiškėjas, norintis dalyvauti kvietime, pildo paraišką pagal Projektų administarvimo ir finansavimo taisyklėse patvirtintą formą ir teikia ją kartu su priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos.

2020-06-11 gauta projekto "Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėsena" paraiška pagal kvietimą Nr. PMIF-1.1.2-K-02

Projekto vykdytojas - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Prašomas finansavimas - 51 493,65 Eur

Projekto tikslas – siekiant pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų priėmimui Lietuvos Respublikoje, bus vykdomi priėmimo sąlygų stebėsenos vizitai, rengiamos metinės ataskaitos bei rekomendacijos, kurios bus pristatomos apskritojo stalo diskusijų metu stebėtoms institucijoms ir (ar) įstaigoms, bus skelbiamos viešai. Bus reguliariai, nešališkai ir objektyviai vertinama, ar institucijos laikosi ES bei tarptautinių standartų; siekiama užtikrinti valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, bus prisidedama prie Lietuvos prieglobsčio sistemos, kuri yra bendrosios Europos prieglobsčio sistemos dalis, tobulinimo taip, kad būtų užtikrintos orios priėmimo sąlygos ir veiksmingos prieglobsčio procedūros.

2020-06-11 gauta projekto Nr. PMIF-2.1.9-V-01-001 "Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis" paraiška

Projekto vykdytojas - Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Prašomas finansavimas - 249.887,99 Eur

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas į Lietuvą atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams bei asmenims be pilietybės mokytis lietuvių kalbos, pritaikant turimą patirtį ir kompetencijas. Projekto tikslinės grupės yra Lietuvių kalbos mokytojai/specialistai, ketinantys dirbti su trečiųjų šalių piliečiais ir trečiųjų šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės. Projekto metu bus sukaupti gerosios patirties pavyzdžiai ir praktikos, parengtas kalbos mokymo modelis, kuris perspektyvoje sudarys prielaidas padidinti užsieniečių kalbos mokymo kryptingumą tikslinės grupės atžvilgiu, išplėsti mokymosi formų taikymą ir rezultatyvumą, išplėsti institucijų įsitraukimą, užtikrinti efektyvesnį kalbos mokymo koordinavimą.

2020-05-28 gauta projekto Nr. PMIF-3.3.1-V-01-001 "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" paraiška

Projekto vykdytojas - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras.

Prašomas finansavimas - 197.260,80 

Projekto tikslas – gerinti su grąžinimu susijusių procedūrų atlikimą, stiprinti specialistų, dirbančių grąžinimo srityje, gebėjimus, specialistų gerosios patirties mainai trečiųjų šalių grąžinimo srityje, siekiant pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą, bendradarbiavimą su Europos Sąjungos valstybių narių institucijų, įstaigų ir organizacijų specialistais, bendradarbiavimą su trečiųjų šalių valstybių institucijų, įstaigų ir organizacijų specialistais. Tam tikslui būtų organizuojamos mokomosios stažuotės, vizitai, renginiai, keitimasis informacija, patirtimi ir pan. Taip pat - kelti specialistų kvalifikaciją organizuojant tarpkultūrinius mokymus.

2020-04-16 gauta projekto Nr. Nr. PMIF-1.1.4-V-03-001 "Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas laikiname būste ir (ar) apgyvendinimo patalpose" paraiška

Projekto vykdytojas - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Prašomas finansavimas - 250 000,00 Eur

Projekto tikslas – esant poreikiui užtikrinti prieglobsčio prašytojų laikiną apgyvendinimą ir priėmimo sąlygas alternatyviose apgyvendinimo vietose (apgyvendinimo patalpose). Projekto veiklos – vadovaujantis Aprašu, apgyvendinti prieglobsčio prašytojus alternatyviose apgyvendinimo vietose (apgyvendinimo patalpose) ir užtikrinti priėmimo sąlygas. Projekto rezultatas – 39 apgyvendinimo vietos (apgyvendinimo patalpos) prieglobsčio prašytojams.

2020-04-14 gauta projekto Nr. PMIF-1.1.1-V-03-001 "Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo, ir II-ojo korpusų pastatų stogų šiltinimas" paraiška

Projekto vykdytojas - Pabėgėlių priėmimo centras

Prašomas finansavimas - 164313,45 Eur

Pabėgėlių priėmimo centras yra biudžetinė socialines paslaugas teikianti įstaiga, kurios pagrindinės funkcijos yra laikinai apgyvendinti prieglobstį gavusius ir prieglobsčio prašančius užsieniečius Centre. Siekiant sukurti tinkamas sąlygas, būtinas trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apgyvendinimui užtikrinti Centre, pagerinti jų poreikius ir apgyvendinimo sąlygų kokybę, reikalingas pastatų, kuriuose gyvena užsieniečiai, stogų apšiltinimo, dangos atnaujinimo ir lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos pakeitimas. Pastatų sienos yra apšiltintos ir renovuotos, o stogai neapšiltinti ir nesandarūs drėgmės prasiskverbimui, todėl nėra užtikrinamos tinkamos užsieniečių gyvenimo sąlygos Centre. Įgyvendinus šį projektą būtų užtikrintos tinkamos užsieniečių apgyvendinimo sąlygos 120 tikslinės grupės atstovų. Pastatai atitiktų bendrąsias higienos normas ir aplinkosauginius reikalavimus.

2020-04-21 gauta projekto Nr. PMIF-2.2.1-V-01-001 „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ paraiška.

Projekto vykdytojas - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Prašomas finansavimas - 299 990,24 Eur

Projektu siekiama stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams (TŠP) teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse. Įgyvendinamas išsamus TŠP poreikių savivaldybėse bei savivaldybių kompetencijų ir resursų integracijos srityje tyrimas ir, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, suformuluojamos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. Projekto dalyviai konsultuojami rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso metu. Vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas TŠP. Projekto dalyviams taip pat užtikrinamas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais.

Informacija apie pateiktas paraiškas iki 2019 m. pab.